Revitalizace a legislativa v praxi

Zateplování objektů v praxi - možnosti navrhování, provádění,
kontroly a posuzování

 

Ing. Pavel Zeman, - Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p., pobočka Č.Budějovice (7/2007)

Článek se zabývá záměrem zateplit objekt, jeho prováděním a kontrolou v praxi (s vazbou na legislativu a soudně znalecké posuzování). Popisuje postup investora (technického dozoru investora) při realizaci zateplení objektu včetně správného postupu při výběru a osazení výplní otvorů.

 

V současné době je jednou z nejčastěji požadovaných stavebních prací zateplení budov.

Důvodem jsou rostoucí náklady na topení a tím stoupající zájem o dodatečné izolování (případně zateplení již při výstavbě) jak rodinných domků, tak obytných domů.

Existují dvě základní varianty, jak izolace provést - buď zvenku, nebo zevnitř. Který ze způsobů je vhodnější?Jednoznačně lze doporučit zateplování zvenku; vnitřní zateplení se zvažuje pouze tam, kde to zvenčí z nějakých důvodů nelze, např. u historických budov, kdy se nesmí poškodit štuky na fasádách a nelze změnit vzhled budovy (případně u tzv. krátkodobě obývaných objektů, kde je potřeba rychle dosáhnout tepelné pohody a pouze po dobu vytápění). V případě vnitřního zateplení je třeba se pečlivě věnovat parozábranám a jejich bezpečné funkci, včetně spár podél navazujících konstrukcí. Je při něm nutné ošetřit tepelné mosty v napojení všech navazujících vnitřních konstrukcí (tj. hlavně místa, kde se v zimě kvůli tepelné izolaci zevnitř dostává chlad a rosný bod v konstrukci podstatně dále k vnitřnímu povrchu obvodové konstrukce), na kterých často kondenzuje vlhkost až na vnitřním povrchu v místnosti. Ve všech případech je vnitřní zateplení rizikové a zhoršuje vlhkostní podmínky konstrukcí - v některých případech dokonce není reálné vnitřní zateplení provést bez rizika budoucích závad. Z toho vyplývá, že prověrku možnosti zateplení zevnitř a jeho případné provedení je nutno svěřit již od návrhu odborníkům (projektantům a realizačním firmám, které mají s vnitřním zateplením nejen praktické zkušenosti, ale i odpovídající znalosti). V tomto článku se nebudeme vnitřnímu zateplení věnovat.

 

Zateplení z vnější strany

Stavebníkům (investorům) chybějí zkušenosti - potřeba odborného dozoru

Nechat si postavit dobře tepelně zaizolovaný dům (případně nízkoenergetický nebo pasivní) není v českých podmínkách zatím jednoduché. Technologie zateplování a efektivní použití tepelných izolací je zde teprve v začátcích, jen málokterý architekt (projektant) jí rozumí, a někteří ji dokonce odmítají. Podobné je to i se stavebními firmami. „Nemají zkušenosti a nedokážou udržet kvalitu detailů, které jsou pro dobře izolovaný dům velice důležité a proto je potřeba vyžadovat zvýšený stavební dozor, který se vyzná v problematice stavební fyziky.“ Otázku odborného stavebního dozoru rozhodně nelze podceňovat a jeho absence je šetření na nepravém místě.
Přestože je v dobře zatepleném domě třeba více izolace a většinou speciální zařízení pro vytápění a výměnu vzduchu, jeho cena se od klasického liší jen minimálně. Náklady na izolaci vyváží tenčí obvodové zdivo a co stojí technologie, ušetří se na vytápění a na ohřívání systémově řízené výměny vzduchu. I pasivní dům může mít téměř jakýkoliv tvar. Existuje však několik pravidel, která je dobré dodržovat, např. i orientace obytných místností k jihu je důležitá a nezanedbatelný je i celistvý tvar domu, což se lépe navrhuje u novostaveb. U již stojících domů se k hodnotám splňující kritéria pasivních domů dostáváme obtížněji.

ETICS = Vnější tepelně izolační kompozitní systém, který je složený z průmyslově zhotovených výrobků. Je výrobcem dodáván jako ucelený systém, jako jeden z nejčastějších způsobů zateplení budov.

Vazba na legislativu a soudně znalecké posudky  

 • Zateplovací systém je stanovený výrobek (ekvivalent výrobku) a proto je nutné dodržovat zásady a požadavky „Směrnice 89/106/EHS“ pro stavební výrobky. U výrobku se hodnotí celkem šest základních požadavků: (Mechanická odolnost a stabilita, Požární bezpečnost, Ochrana zdraví a životního prostředí, Ochrana proti hluku, Bezpečnost při užívání, Úspora energie a tepelná ochrana). Z toho vyplývá povinné hodnocení shody zajišťované výrobcem podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších a navazujících předpisů. ETICS je možno hodnotit podle evropských předpisů (ETAG 004) dle NV č.190/2002 Sb., nebo podle národních předpisů (Technické návody) dle NV č.163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 • Zateplovací systém (ETICS) je považován za Sestavu „kit“, to znamená, že je pevně stanovená skladba a pravidla instalace do stavby. Mimo jiné musí být uvedena na trh tak, aby ji zákazník mohl koupit v rámci jedné obchodní transakce u jednoho dodavatele.

 • Vzhledem k tomu, že na správné montáži/instalaci „Sestavy“ jako výrobku do stavby závisí nejen jeho vlastnosti, ale ovlivňuje i vlastnosti obvodového pláště jako celku (prostup tepla, kondenzace a vznik plísní, akustické vlastnosti, …), je nutné podat Informace o montáži/instalaci „sestavy“ jako výrobku do stavby vpísemném návodu.

 • K tomu, aby ETICS jako výrobek splňoval deklarované vlastnosti je nutné, aby výrobce měl zpracovaný „Systém řízení výroby“ výrobku ETICS jako „Sestavy“ a při výrobě byl tento systém dodržován.

 • Výrobcem vystavené Prohlášení o shodě“ je právoplatné, pokud je zajištěno dodržování „Systému řízení výroby“ výrobku ETICS jako Sestavy „kit“ proškolenou prováděcí firmou, která uvádí výrobek do stavby.

 • Soudně znalecké posudky se opírají o prokazatelné dodržení stanovených pravidel při návrhu a provádění (ETICS) jako Sestavy „kit“Nedodržení těchto pravidel vede ke konstatování o neoprávněném umístění výrobku do stavby !Vhodný postup při realizaci zateplení objektu

Před rozhodnutím zateplit  je vhodné zpracování energetického hodnocení obvodových konstrukcí objektu, které nejlépe zmapuje stav obálky objektu a možnosti úprav.

 • Zjištění stavu stávající neprůhledné obálky objektu (svislé konstrukce, vodorovné konstrukce, krov)

 • Zjištění stavu stávajících výplní otvorů (okna, dveře)

 • Zhodnocení stávající soustavy vytápění

 • Zhodnocení stávajícího systému větrání

Nejužívanější zavedenou formou energetického hodnocení objektu je Energetický audit.

Projektové řešení - nepodceňovat

 • Dodržení požadavků ČSN 73 0540:2007 (dodržení požadovaných prostupů tepla i vnitřních povrchových teplot (teplotního faktoru při vnitřním povrchu)), statiky a požárního hodnocení

Součástí řádného provedení ETICS je i jeho projektový návrh, který by měl obsahovat: průzkum podkladu, řešení statiky kotvení, stanovení prostupu tepla a kondenzaci v konstrukci, povrchové teploty v kritických místech a požární hodnocení. Pokud projektová dokumentace toto neobsahuje je nutno hodnocení doložit jiným způsobem, minimálně zápisem o hodnocení těchto bodů do stavebního deníku.

 • Navržení výrobků do stavby s prohlášením o shodě, včetně řešení detailů

Naprostou samozřejmostí, i když velmi opomíjenou, je konkrétní navržení certifikovaného výrobku ETICS s prohlášením o shodě jako „sestavy kit“. Znamená to, že skladba komponentů musí být shodná se skladbou certifikovanou (!). Součástí konkrétně navrženého ETICS je i dodržení výrobcem předepsaného postupu montáže/instalace do stavby.

Výběr provádějící firmy - nepodceňovat

 • Schopnost provádět navržený systém ETICS (zateplení stropů, krovu)

Ve vazbě na navržené zateplení objektu konkrétním systémem ETICS je nutno vybírat provádějící firmu, která má oprávnění (proškolení) svých zaměstnanců z montáže/instalace tohoto konkrétního systému ETICS, jinak není garance bezchybného provedení a obdržení potřebného „Prohlášení o shodě“. Zatím se tak mnohdy neděje a je to v rozporu s požadavky certifikovaného ETICS.

 • Reference již provedených zateplení

Při výběru provádějící firmy na zateplení objektu konkrétním systémem ETICS je vhodné vybírat provádějící firmu, která předloží reference o již provedených zatepleních tímto konkrétním zateplovacím systémem a lze toto provedení vidět (případně pohovořit s investorem referenčního objektu). Mnohdy napoví při rozhodování.

 • Smlouva s provádějící firmou

Po výběru provádějící firmy na zateplení objektu se vyplatí co nejpodrobněji vypsat do smlouvy (smlouva nutností)podmínky provedení, např. dle ČSN 73 2901(Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů), a předání technologického postupu provádění pro kontrolu technickému dozoru investora. Je nutné smluvně zavázat provádějící firmu, podmínkou použití certifikovaného systému ETICS dle projektového návrhu, provádění ETICS dle technologického předpisu, provádění vyškolenými pracovníky a v dohodnutém termínu ročního období, tj. v teplotách bez rizika nekvalitního provedení. Mnohdy se stává, že z různých důvodů provádění sklouzne do termínů, kdy nelze garantovat kvalitní provedení.

 • Vytvořený vlastní kontrolní systém (ISO 9001, stavební deník, KZP)

Při výběru provádějící firmy na zateplení objektu je vhodné zvolit provádějící firmu, která vlastní na provádění ETICS např. systém managementu kvality ISO 9001. Lze pak předpokládat kvalitní provedení, protože firma má vytvořeny systémové prvky provádění a kontrolní body (KZP) k dodržení kvality. Toto však není důvodem nepřibrat vlastní technický dozor stavebníka/investora, kvalifikovaný dozor investora je samozřejmostí a nutností.

 • Cena a záruky

Při výběru provádějící firmy na zateplení objektu není vhodné se řídit pouze nejnižší cenou, ale je potřeba hodnotit co všechno za smluvní cenu firma nabízí, tj. jaké jsou záruky dodržení certifikované skladby ETICS, kvalitního provedení a záruka nenavýšení ceny během provádění. Mnohdy se stává, že se nedodržuje certifikovaná skladba, nebo se z různých důvodů během provádění navyšuje cena.

Vlastní technický dozor stavebníka/investora - nepodceňovat

 • Odborník (skupina) v režii investora dohlížející na průběh provádění

Není vhodné při provádění ETICS spoléhat pouze na vlastní dozorování prováděcí firmou, ale vždy přizvat na vlastní náklady odborníka, tzv. technický dozor stavebníka/investora, případně další zaškolené osoby ke zdokumentování průběhu provádění. Tyto osoby pak hlídají: Dodržení projektem navržené certifikované skladby, Dodržení technologického postupu provádění atd.

Systém kontroly provádění ETICS je zpracovaný v Kontrolním a zkušebním plánu (KZP) pro konkrétní realizaci a obsahuje zejména:

• povinnosti a odpovědnosti určených pracovníků, kteří se účastní provádění ETICS.

• postupy a podmínky při přejímce podkladu.

• postupy a podmínky přejímky, skladování a manipulace se součástmi ETICS

• kontrolní body ukončených nebo probíhajících technologických operací při provádění ETICS

• postupy pro vedení a povinnost záznamů těchto bodů do stavebního deníku nebo KZP, poskytující důkazy o plnění požadavků podle dokumentace ETICS, projektové a/nebo stavební dokumentace.

 

Příklad jednoduchého KZP pro provádění kontroly na každé konkrétní stavbě

Bod kontroly

Obsah kontroly

Zápis kontroly odpovědnou osobou

Projektové řešení

Existuje stavební povolení (ohlášení), existuje projekt ETICS (minimálně konkrétní určení použité skladby a hodnocení statické, tepelně technické a požární)

stavební deník

Příprava podkladu systému

Byl podklad hodnocen odpovědnou osobou, byl očištěn, byla hodnocena jeho pevnost pro instalaci systému a byla hodnocena jeho rovinnost

stavební deník nebo KZP s odkazem ve stavebním deníku

Konkrétní skladba

Byla zkontrolována konkrétní skladba komponentů ETICS použitých do konkrétní stavby dle projektu

stavební deník

Lepení desek tepelné izolace

Byla prováděna kontrola plochy a rozmístění lepicí hmoty na deskách tepelné izolace (po obvodu a v místě kotvení hmoždinkami), tloušťka desek tepelné izolace, úprava spár mezi deskami, dodržování vazeb desek v ploše a na nároží, rovinnost vnějšího povrchu, dodržení původních dilatačních spár a rovinnost povrchu

stavební deník nebo KZP s odkazem ve stavebním deníku

Kotvení hmoždinkami

Byla prováděna kontrola typu, délky, počtu, umístění a namátkově pevnost uchycení hmoždinek

stavební deník nebo KZP s odkazem ve stavebním deníku

Provádění základní vrstvy

Bylo kontrolováno osazení detailů vyztužení, nárožních a dilatačních lišt, osazení síťoviny do již naneseného tmelu a dodržování přesahů sklěněné síťoviny, minimální krytí skleněné síťoviny, celková tloušťka základní vrstvy (min 3mm), rovinnost

stavební deník nebo KZP s odkazem ve stavebním deníku

Provádění konečné povrchové úpravy

Byly dodrženy okrajové podmínky pro provádění (teplota, zastínění), byla kontrolována struktura a barevnost v celé ploše

stavební deník nebo KZP s odkazem ve stavebním deníku

Předání díla

Bylo předáno prohlášení o shodě a návod k užívání a údržbě

stavební deník

poznámka: Doporučený podrobnější rozsah a četnost kontrolní činnosti určuje ČSN 73 2901, Tabulka 4.

 

Před zahájením provádění musí být ve spolupráci s dozorem investora provedena kontrola o tom, zda součásti a příslušenství ETICS odpovídají specifikaci výrobce ETICS a stavební dokumentaci, jestli není překročena doba jejich skladovatelnosti a kontrola množství jednotlivých složek ETICS a jejich stavu. Již před vlastním prováděním je vhodné zajistit součinnost projektanta. V průběhu provádění a až do ukončení se kontroluje dodržování požadavků na klimatické podmínky pro jednotlivé technologické operace a řádné zapisování průběhu prací do stavebního deníku, zejména přejímek zakrývaných vrstev. Výhodná je průběžná fotodokumentace prováděných prací (digitální forma fotografií je velmi levná).

Zakončením provedeného zateplení certifikovaným systémem ETICS je až převzetí bezchybného díla s předáním prohlášení o shodě a návodu k užívání a údržbě.

 

Zateplení neprůhledných konstrukcí

 • Vnější a ostatní zateplení stavebních konstrukcí

Při svislém zateplení obvodových stěn jde o stanovený výrobek a pravidla jsou jasně daná (od průzkumu až po realizaci). Může se vyskytovat zateplení kontaktním způsobem, nebo zateplení skládané s větranou mezerou – nutno řešit každou skladbu tepelně technickým výpočtem dle požadavků ČSN 73 0540-2/2007.

Při zateplení jednoplášťové i dvouplášťové střešní konstrukce je nutno provést sondu do skladby stávající konstrukce a projektově řešit novou skladbu, včetně výpočtů kondenzace. U dvouplášťové konstrukce je nutno při tepelné izolaci horního pláště větranou mezeru buď zcela uzavřít nebo proudění výrazně omezit – nutno řešit každou skladbu tepelně technickým výpočtem dle požadavků ČSN 73 0540-2/2007.

Při zateplení obytných podkroví je nutno řešit každou skladbu tepelně technickým výpočtem dle požadavků ČSN 73 0540-2/2007. Pro tento typ zateplení je velmi důležitá kvalita provedení a je proto nutná kontrola termografií, popř. i kontrola celkové průvzdušnosti nového podkroví.

 • Vnitřní zateplení stavebních konstrukcí

Nejde o stanovený výrobek a pravidla jsou daná konkrétním návrhem projektanta. Nutnost konkrétního detailního řešení – při nesprávném řešení velké riziko kondenzace v konstrukci a zhoršení tepelných mostů a vazeb. Nevhodné řešení může výrazně zkrátit životnost stavby.

 • Vzduchotěsnost

Stavby stavěné klasickou technologií obvykle nemívají problémy se vzduchotěsností. Je nutno řešit hlavně u dřevostaveb a obytných podkroví. Je velmi důležitá kvalita provedení a je proto nutná orientační kontrola termografií, nebo tzv, Blower- door testem (měření intenzity výměny vzduchu při přetlaku 50 Pa). PřípadněBlower- door test pro kontrolu termokamerou (při vytvoření podtlaku 50 Pa se výrazněji projeví místa netěsností a plochy s rizikem snížení povrchových teplot pod kritické hodnoty).

 • Průchod vodních par

Je nutno řešit vždy včetně kritických detailů; nesmí docházet k záporné roční bilanci zkondenzované a vypařené vodní páry v konstrukci. Tam, kde dochází v malém množství ke kladné bilanci je nutno posoudit případnou škodlivost v materiálu v místě, kde ke kondenzaci dochází. U dřevostaveb ve dřevě nesmí docházek ke kondenzaci prakticky vůbec. Zásadně nesmí docházet ke kondenzaci na vnitřním povrchu obvodové konstrukce. Vlhkost vzduchu těsně u tohoto povrchu by neměla překročit 80 % (riziko vzniku a šíření plísní).

 

Výměna výplní otvorů jako součást zateplení objektů

Výměna výplní otvorů je obvyklou součástí zateplení objektů a je vhodné jí provádět před vlastním zateplenímneprůhledných konstrukcí.

 • Výběr okna projektantem

Již při výběru konkrétních oken je nutno se obrátit na projektanta a vybírat vždy okna s prohlášením o shodě a s určením deklarovaných vlastností. Důležitá je vazba na volbu profilu (EURO profil dostatečné tloušťky, počet komor u plastových oken, nutná hloubka drážky pro zasklení, způsob těsnění funkční spáry), kvalitu izolačního dvojskla (měkké pokovení, výplň argonem, druh distančního rámečku), hodnoty infiltrací při deklarovaných polohách kliky a na volbu firmy, která garantuje osazení do stavby dle technologických pravidel (patřičné těsnění osazovací spáry také na vnitřní straně, nejlépe po prohlídce referenčních staveb).

 • Projektově řešený návrh včetně detailu osazení

Je nutno řešit vždy projektově včetně kritických detailů. Hlavní je osazení do stavby, tj. již přesné určení místa osazení do špalety (musí navazovat na vrstvu tepelné izolace v překladu, případně v ostění a u parapetu). Návrh detailu osazení musí garantovat, že nebude docházet ke kondenzaci ani v kritických detailech připojení k ostění. Osazení do stavby nesmí zhoršovat deklarované vlastnosti okna jak tepelné, tak zvukové. Zapomíná se rovněž na řešení předepsané výměny vzduchu, které většinou při zcela zavřených oknech nevyhovuje hygienickým předpisům bez doplnění řízeného větrání.

 • Kontrola technologického postupu osazení a seřízení

Je vhodné vždy zvolit odborně způsobilou osobu v režii investora. Ta provádí kontrolu a záznam průběhu instalace výplní otvorů od předložení prohlášení o shodě (včetně dodaného zvoleného profilu, izolačního dvojskla, distančního rámečku) až po kontrolu firmy, která provádí osazení do stavby dle projektu a technologických pravidel včetně konečného seřízení kování.

 • Závěrečná kontrola termografií

Před zaplacením poslední části ceny je vhodné provést kontrolu kvality termovizí (nutno provádět v topném období).Tato kontrola odhalí nejen kvalitu tepelněizolačních vlastností zabudovaných oken, ale i případnou vzduchovou netěsnost a kvalitu osazení okna do stavby.

 

Termografie ve vazbě na zateplení a výplně otvorů

Termografie umožňuje rychlý a bezkontaktní průzkum rozložení teplot na povrchu stavebních konstrukcí. Používá se pro určení míst v obvodovém plášti, kterými dochází ke zvýšeným tepelným ztrátám a poruchám a to jak vlivem tepelných mostů, tak v důsledku nesprávného provedení detailů. Jako nedestruktivní metody se termovize používá v rámci šetření skrytých závad staveb v oblasti tepelných izolací. Termografické měření ve stavebnictví má sezónní charakter. Lze konstatovat, že s úspěchem je možno pracovat od listopadu do března.

V každém případě je nutné, aby zpracovatel termovizního měření byl odborník - stavař. Měl by znát problematiku závislostí jak okrajových podmínek při vlastním termovizním měření, tak závislostí stavebních konstrukcí (výplní otvorů) zjištěných z předem prostudované projektové dokumentace.

Vyhodnocení s popisem rozhodujících okolností měření musí provádět pouze zpracovatel konkrétního termovizního měření, tj. odborník - stavař.

 

Příklady užití termografie

 

obr1_400

Obr.1 : Ukazuje odstrašující tepelné mosty ve štítu panelového domu (ve štítu nejsou okna, hnědý rastr zobrazuje velmi nedokonalé provedení spár mezi panely a modrá ukazuje na správnou tepelnou izolaci panelu)

 

Tento termografický obrázek ukazuje jak velké mohou být tepelné mosty v obvodovém plášti. Široké tmavé pruhy jsou tepelně technické nedostatky ve stycích obvodových panelů. V ploše panelů, kde je občas vidět modrá barva (správně by měla být modrá po celé ploše štítu, v případě správně provedené tepelné izolace panelu a správně vyplněných a utěsněných spár mezi panely). Na snímku je vidět nedokonalost provedení tepelných izolací již při výrobě panelu. Je třeba zdůraznit, že tento snímek je pohled na štít panelového domu bez jediného okenního otvoru.

Na dalším snímku je vidět rozdíl povrchových teplot nezatepleného a zatepleného panelového domu. Snímek názorně ukazuje, jak velkým tepelným ztrátám je možno zabránit zateplením objektů (vychází ze známé závislosti tepelných ztrát na povrchových teplotách).

 

Následující snímek ukazuje nekvalitně provedené zateplení podkroví.

 

obr2_400

Obr.2 : Ukazuje rozdíl mezi zatepleným a nezatepleným panelovým domem (bez výměny oken)

 

 

obr3_400

Obr.3 : Ukazuje poruchy (nekvalitu) provedeného zateplení podkroví