Panelový dům v nízkoenergetickém standardu

 fotkyfoto_50081483_s_400

Nízkoenergetické domy jsou budovy s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění.

Nízkoenergeticky dům má několik základních znaků:

 

 • kompaktní tvar bez zbytečných výčnělků,
 •  prosklené plochy jsou orientovány na jih,
 •  nadstandardní tepelné izolace,
 •  regulace vytápění využívající tepelné zisky,
 •  strojní větraní s účinnou rekuperací tepla,
 •  měrná potřeba tepla na vytápění je max. 50 kWh/(m2.rok)- stanovuje se podle předepsaných okrajových podmínek podle zvláštního předpisu TNI 730329 nebo TNI 730330.

 

Kromě toho je důležité, aby výše uvedené jednotlivé komponenty domu byly vyvážené a vzájemně spolupracovaly.

 

Definice: měrná potřeba tepla na vytápění je charakteristická hodnota budovy, která vyjadřuje množství tepla (v kWh/rok) vztažené na jednotku plochy nebo objemu vytápěné časti budovy. Vypočet nezahrnuje účinnost otopné soustavy a zdroje tepla, charakterizuje tedy pouze tepelně-technické vlastnosti budovy.

 

eco_580

 

 

Pro dosažení nízkoenergetického standardu je nutno provést ucelená opatření oprav a modernizací, která sníží měrnou potřebu tepla na vytápění pod 50 kWh/(m2.rok). Dále pak musí být splněny stanovené podmínky na průměrný součinitel prostupu tepla dle doporučené hodnoty ČSN 73 0540-2.

V případě zlepšování tepelně-technických parametrů obálky je podmínkou, aby hodnoty součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí objektu, po realizaci splňovaly doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla UN podle normy ČSN 730540-2 a současně budova musí splňovat minimálně požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem,N,rq nebo musí být parametry voleny tak, aby obálka budovy splňovala minimálně doporučenou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem,N,rc

Při rekonstrukci panelového domu se nejčastěji provádějí opatření, která se vztahují na úsporu energií, především na vytápění. V druhé řadě se řeší úspora tepla větráním a ohřev teplé vody.

 

Opatření pro úspory tepla na vytápění:

 • zateplení obvodových stěn včetně výměny meziokenních vložek, 
 • zateplení střešního pláště, 
 • výměna oken, 
 • výměna vchodových dveří, 
 • zateplení stropu technického podlaží (sklepy, sušárny apod.),
 • vyregulování otopné soustavy, zateplení potrubí otopné soustavy.

 

Dále sem patří výjimečně prováděná opatření:

 • výměna zdroje tepla,
 • změna zdroje tepla na vytápění.

 

Opatření pro úspory tepla větráním:

 • zajištění rekuperace tepla z odpadního vzduchu

 

Opatření pro úspory tepla na ohřev teplé vody:

 • změna zdroje ohřevu teplé vody (vlastní zdroj), 
 • zapojení solárního ohřevu teplé vody do stávajícího systému.

 

Opatření pro úspory společné spotřeby elektřiny:

 • změna typu osvětlení (úsporné „žárovky“), 
 • pohybové senzory pro osvětlení společných prostor, 
 • výměna elektrických zařízení s menší spotřebou elektřiny.

 

Podrobnější informace o nízkoenergetickém panelovém domu lze získáte v letáku „Rekonstrukce panelových domů v nízkoenergetickém standardu“ vydané společnosti EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie (www.ekowatt.cz).


eco2_580 

 

Nejucelenější přehled opatření, která lze provést na dosažení nízkoenergetického standardu, je uveden v příloze č. 2 programu Nový panel resp. v Nařízení vlády č. 299/2001.

 

Seznam oprav a modernizací 

 • Sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby
 • Sanace statických poruch nosné konstrukce
 • Oprava obvodového pláště a reprofilace styků dílců obvodového pláště
 • Oprava lodžií nebo balkónů včetně zábradlí
 • Zateplení neprůsvitného obvodového pláště se současnou sanací obvodového pláště
 • Náhrada vnějších otvorových výplní tepelně technicky, případně hlukově dokonalejšími materiály
 • Opravy a zateplení střech včetně nástaveb, kterými jsou například strojovny, pergoly atd.
 • Vyregulování otopné soustavy
 • Oprava nebo výměna rozvodů zdravotních instalací a plynu
 • Výměna balkónů nebo oprava lodžií, balkonů včetně zábradlí
 • Zateplení vybraných vnitřních konstrukcí
 • Zkvalitnění ústřední regulace otopné soustavy
 • Oprava nebo výměna výtahu včetně nutných zásahů do konstrukce výtahové šachty
 • Oprava nebo výměna elektrických zařízení a rozvodů; silnoproud, slaboproud
 • Výměna vstupních stěn do objektů s uplatněním řešení, které zabezpečuje jejich ochranu před ničením  vandaly
 • Repase nebo výměna vstupních dveří do bytů
 • Oprava objektových předávacích stanic nebo strojoven se zařízením pro přípravu teplé užitkové vody
 • Modernizace otopné soustavy včetně využití obnovitelných zdrojů energie spojená s výměnou rozvodů a případně otopných těles
 • Oprava nebo modernizace bytového jádra včetně rozvodů elektřiny, zdravotních instalací a plynu
 • Oprava nebo modernizace vzduchotechniky
 • Zřízení nového výtahu anebo oprava nebo výměna výtahu včetně nutných zásahů do konstrukce výtahové šachty
 • Oprava hromosvodů a protipožárních zařízení a konstrukcí
 • Instalace termosolárních panelů
 • Zasklení lodžií nebo balkónů
 • Obnova předložených vstupních schodů a zábradlí, zídek a dlažby
 • Oprava vnitřních stěn a stropů
 • Oprava nášlapných vrstev a konstrukcí podlah ve společných prostorách
 • Oprava komunikačních prostor
 • Úprava vstupního a schodišťového prostoru včetně schránek a osvětlení
 • Měření spotřeby tepla na vytápění, spotřeby teplé užitkové vody, spotřeby studené vody
 • Náhrada rozvodů plynu pro vaření za rozvod elektřiny
 • Modernizace rozvodu teplé užitkové vody, zejména pákové baterie, izolace stoupacího potrubí, bytový vodoměr teplé užitkové vody