Šikmé střechy

 

Pod pojmem šikmá střecha se dnes označuje střecha se sklonem vnějšího povrchu (měřeného od vodorovné roviny) v intervalu 45° < alfa <= 45° a strmá střecha se sklonem vnějšího povrchu v rozmezí 45° < alfa < 90° (ČSN 73 1901/1998 Navrhování střech - základní ustanovení).

 

Podle sklonu se střešní plášť dále rozděluje a označuje jako střecha:

 • Vlašská - pro kterou platí: v = 1/4 až 1/5 l (kde v = výška střechy a l = šířka střechy)
 • Úhlová - pro kterou platí: v = 1/2 l
 • Francouzská - pro kterou platí: v = 1/2* odmocnina3
 • Gotická - pro kterou platí: v = l
 • Věžová - pro kterou platí: v = 2*u (kde u je úhlopříčka čtvercového půdorysu střechy se stranou a)

 

Podle tvaru rozeznáváme střechy vytvořené:

 

Střešními plochami rovinnými:

 • Střecha pultová - střecha tvořená jednou skloněnou střešní plochou
 • Střecha sedlová - střecha tvořená dvěma skloněnými plochami stýkajícími se v hřebeni a v nárožích
 • Střecha valbová - střecha tvořená čtyřmi skloněnými plochami stýkajícími se v hřebeni a nárožích
 • Střecha polovalbová - střecha tvořená čtyřmi skloněnými plochami stýkajícími se v hřebeni a ve zkrácených nárožích; okap polovaly (na rozdíl od valby) je ukončen v jiné výšce než okap vedlejší plochy
 • Střecha křížová - střecha, která vznikne pronikem dvou střech sedlových, přičemž hřebeny jsou v jedné výšce
 • Střecha polokřížová - střecha, která vznikne pronikem dvou střech sedlových, přičemž hřebeny jsou v různé výšce
 • Střecha stanová - střecha, u níž se nároží střešních ploch stýkají v jednom bodě - ve vrcholu
 • Střecha pilová (schedová) - je řada k sobě přiléhajících střech sedlových s nestejným sklonem obou ploch nebo střech pultových
 • Střecha mansardová - střecha tvořená střešními plochami o různém sklonu, umístěnými nad sebou, přičemž dolní střešní plocha má větší sklon
 • Střecha věžová - základem je strmá stanová střecha

 

Střešními plochami zakřivenými - rozvinutelnými:

 • Střechy věžové s plochami zakřivenými
 • Střecha válcová (valená, oblouková)
 • Střecha válcová zvlněná
 • Střecha ze segmentů oblouků
 • Střecha kuželová

 

Střešními plochami zakřivenými - nerozvinutelnými:

 • Střecha kulová (rotační báň, báňová)
 • Střecha křivková rotační
 • Střecha kuželová
 • Střecha křivková translační
 • Střecha hyperbolicko-parabolická - přímková
 • Střecha konoidová
 • Střecha kombinovaná pilová aj.

 

U šikmých střech hraje velice důležitou roli sklon střechy. Proto zde uvádíme doporučené nejmenší sklony skládaných krytin.

 

Skládaná krytinaDoporučený nejmenší sklon
Krytina z tašek pálených nebo skleněných
- z tašek obyčejných, dvojitá 35°
- z tašek drážkových tažených 40°
- z tašek drážkových ražených 35°
- z vlnovek (esovek) 35°
- z prejzů 40°
Krytina z betonových tašek profilovaných drážkových 22°
Krytina z betonových tašek obyčejných 30°
Krytina z přírodní břidlice
- jednoduchá 30°
- dvojitá 25°
Krytina z vláknocementových rovinných prvků
- jednoduchá 30°
- dvojitá 25°
Krytina z vláknocementových desek 10°
Krytina z plechových rovinných desek 30°
Krytina z ohýbaných plechů 10° (Výrobce nad 14°!)
Krytina z vlnitého plechu
Krytina plechová hladká na drážky nebo lišty
Krytina z dřevěných šindelů
- jednoduchá 40°
- dvojitá 35°
Krytina z asfaltových šindelů 15°
Krytina z došků (slámy, rákosu) 45°

 

Při délce střešní plochy ve směru sklonu větší než 10 m a v nadmořských výškách nad 600 m n.m. se doporučuje sklony uvedené v tabulce zvětšit nejméně o 5°.