PANELfix

Systém dodatečného vyztužení staticky porušených panelů

 

 

Působení parapetního panelu při vzniku příčné trhliny

 

Tepelně izolační parapetní panely (např. křemelinové panely) jsou kotveny v úrovni svého horního líce k příčným stěnám. Dále je panel kotven uprostřed rozpětí k podlaze příslušného podlaží. Při prasknutí panelu uprostřed jeho délky, začne každá polovina panelu působit samostatně. Okolo horního závěsu se poloviny panelu otáčejí a současně mají snahu uprostřed rozpětí (v místě praskliny) poklesnout. Ve spodním líci panelu dochází k rozvírání trhliny a na spodních koncích panelu ke vzájemnému otlačování sousedních panelů.

 

 

 

V důsledku těchto trhlin a pnutí dochází na více místech k poškození povrchové úpravy, k pronikání dešťové vody a vlhkosti do panelu a k následnému zrychlení koroze křemeliny.

 

 

Podstata statického zajištění parapetního panelu systému PANELfix

 

Podstata námi navrženého technického řešení PANELfix spočívá v odstranění příčiny vzniku trhlin. Systém PANELfix sestává z betonových rohových opěrek, upevněných maticemi na závitových tyčích, které jsou zakotveny do příčných nosných stěn vytvořených v dolních rozích parapetního panelu. Další částí systému jsou výztužné prvky, upevněné v drážkách v horní a spodní podstavě panelu.

 

Systém PANELfix je znázorněn obrázku.

 

 

 

Ve výhodném provedení je závitová tyč a rohová opěrka společná pro přilehlé dolní rohy sousedních panelů. To usnadňuje montáž dodatečného vyztužení a navíc dochází k úspoře materiálu.

Závitová tyč, která prochází rohovou opěrkou, je zvenčí opatřena maticí, která se dotáhne k rohové opěrce. Mezi rohovou opěrkou a maticí je umístěn ocelový plech, který snižuje měrný tlak vyvozený maticí na betonovou opěrku.

Závitová tyč je upevněna v příčných stěnách v předvrtaném otvoru, pomocí chemické kotvy. Toto provedení je vhodné s ohledem na malou tloušťku příčných nosných stěn.

 

 

 

 

Pro výztužné prvky, umístěné v horní a spodní podstavě panelu, je použito ocelové pásoviny. Ta se ukládá do cementové malty v drážkách a upevňuje se pomocí ocelových vrutů.

 

 

 

 

Výhody systému PANELfix

Dodatečné vyztužení staticky porušených parapetních panelů systémem PANELfix spočívá v tom, že kombinace rohových opěrek a výztužných prvků dokonale zabraňuje jakémukoliv dalšímu pohybu částí panelu všemi směry. Tím se definitivně a kompletně odstraňuje příčina i důsledek statických vad.

Dodatečné vyztužení panelů předpokládá následné zateplení obvodového pláště vnějším kontaktním zateplovacím systémem (ETICS), který překlene tepelné mosty, vytvořené betonovými rohovými opěrkami.

 

Montážní postup PANELfix

Při montáži dodatečného vyztužení se postupuje tak, že se nejprve odvrtají dolní rohy panelů v potřebných rozměrech. Současně se vyfrézují drážky pro uložení výztužných prvků v horní a spodní podstavě panelu. Potom se do příčných stěn vyvrtají otvory pro vložení chemické kotvy a pozinkované závitové tyče. Současně se vyvrtají v drážkách otvory pro vruty, které upevní výztužní prvek v horní a spodní podstavě panelu.

Po ztvrdnutí chemické kotvy se závitovou tyčí, se prostor určený k vybetonování rohové opěrky vyčistí a navlhčí. Pro vybetonování se použije beton se sníženou smrštivostí. Osadí se ocelový plech (podložka) a dotáhne se maticí na závitové tyči.

Výztužný prvek se uloží do cementové malty v drážkách a upevní se pomocí ocelových vrutů.

 

Poznámka

Statické zajištění PANELfix provádí pouze společnost IZOLTECHNIK CZECH s.r.o. nebo jím proškolená a pověřená firma. Systém PANELfix je chráněn užitným vzorem a jeho použití lze aplikovat pouze se souhlasem zástupce společnosti IZOLTECHNIK CZECH s.r.o.