Zajištění statických poruch parapetních panelů

 

Panelové domy jsou tvořeny sekcemi, sestávajícími ze stavebnicových modulů. Jejich nosná konstrukce je zpravidla tvořena železobetonovými stěnovými a stropními panely. Obvodový plášť je většinou nenosný a může být tvořen na podélných fasádních stranách objektu např. tepelně izolačními parapetními panely z křemeliny. Nad nimi jsou uspořádána okna a meziokenní vložky.

 

 

 

 

Jak železobetonové, tak tepelně izolační parapetní panely mohou vykazovat statické poruchy, které se později projeví trhlinami na objektu (na obrázku jsou trhliny vyznačeny červenou čarou)

 

 

 

 

Působení parapetního panelu při vzniku příčné trhliny

Tepelně izolační parapetní panely (např. křemelinové) jsou kotveny v úrovni svého horního líce k příčným stěnám. Dále je panel kotven uprostřed rozpětí k podlaze příslušného podlaží. Při prasknutí panelu uprostřed jeho délky, začne každá polovina panelu působit samostatně. Okolo horního závěsu se poloviny panelu otáčejí a současně mají snahu uprostřed rozpětí (v místě praskliny) poklesnout. Ve spodním líci panelu dochází k rozvírání trhliny a na spodních koncích panelu ke vzájemnému otlačování sousedních panelů.

V důsledku těchto trhlin a pnutí dochází k poškození povrchové úpravy v několika místech, k pronikání dešťové vody a vlhkosti do panelu a k následnému zrychlení koroze křemeliny.

 

 

ZPŮSOBY STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ PARAPETNÍCH PANELŮ

 

Železobetonové panely

Poruchy železobetonových panelů vzniknou zejména v důsledku nedodržení výrobního nebo montážního postupu, použitím nekvalitní betonové směsi apod. V důsledku povětrnostních vlivů se tyto poruchy projeví ve formě trhlin.

Dodatečné vyztužení železobetonových panelů se provádí sepnutím panelů ocelovými táhly nebo lany, či vyztužením speciálními tenkostěnnými lamelami (popř. ocelovou bandáží z příložných ocelových profilů).

Opravy používané u železobetonových panelů nejsou vhodné u izolačních parapetních panelů (zejména křemelinových, vytvořených z relativně měkkého a porézního materiálu).

 

Křemelinové panely – izolační parapetní panely

Opravy se dříve prováděly tak, že se spáry zaspárovaly plastmaltou a překryly hliníkovou lepící páskou. Tato úprava nesplnila svůj účel a neodstranila příčinu vady, tj. nespojila dvě oddělené části prasklého křemelinového panelu.

Používá se dále dodatečné vyztužení panelů pomocí výztužných prvků, Napříč, přes poruchu panelu se vytvoří spona vložená do drážky a spoj se zalije maltovou směsí. Po překlenutí poruchy sponami mají však obě části panelu ještě určitou možnost omezeného pohybu ve vertikálním i horizontálním směru. Dochází tak k dalšímu drcení a otlačování spodních rohů sousedních panelů, ke zvětšování namáhání spony a není zcela zabráněno „vyboulení“ panelu ve střední části.

Na základě výše uvedených technických řešení a jejich nedostatků bylo úkolem naší společnosti nalézt takové dodatečné vyztužení staticky porušených izolačních parapetních panelů, které by odstranilo výše uvedené nedostatky a bylo aplikovatelné např. i na křemelinové parapetní panely.

 

Řešením je výrobek PANELfix.

 

Bližší informace o způsobu zajištění statických poruch parapetních panelů naleznete v sekci PANELfix.

 

 

 

 

Panelové domy jsou tvořeny sekcemi sestávajícími ze stavebnicových modulů, jejichž nosná konstrukce je zpravidla tvořena železobetonovými stěnovými a stropními panely. Obvodový plášť je zpravidla nenosný a může být tvořen na podélných fasádních stranách objektu např. tepelně izolačními parapetními panely z křemeliny, nad kterými jsou uspořádána okna a meziokenní vložky.

 

 

 

 

Jak železobetonové, tak tepelně izolačními parapetními panely mohou vykazovat statické poruchy, které se později projeví trhlinami na objektu (viz obrázek – trhliny vyznačeny červenou čarou)

 

 

Působení parapetního panelu při vzniku příčné trhliny

Tepelně izolačními parapetními panely (např. křemelinové panely) jsou kotveny v úrovni svého horního líce k příčným stěnám. Dále je panel kotven uprostřed rozpětí k podlaze příslušného podlaží. Při prasknutí panelu uprostřed jeho délky, začne každá polovina panelu působit samostatně. Okolo horního závěsu se poloviny panelu otáčejí a současně mají snahu uprostřed rozpětí (v místě praskliny) poklesnout. Ve spodním líci panelu dochází k rozvírání trhliny a na spodních koncích panelu ke vzájemnému otlačování sousedních panelů.

V důsledku těchto trhlin a pnutí dochází k poškození povrchové úpravy na více místech, k pronikání dešťové vody a vlhkosti do panelu a ke zrychlení korozi křemeliny v důsledku této zvýšené vlhkosti.

 

 

 

 

ZPŮSOBY STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ PARAPETNÍCH PANELŮ

 

 

Železobetonové panely

Poruchy železobetonových panelů vzniknou zejména v důsledku nedodržení výrobního nebo montážního postupu, použitím nekvalitní betonové směsi apod. Po určité době vystavení povětrnostním vlivům se tyto poruchy projeví ve formě trhlin.

 

Dodatečné vyztužení železobetonových panelů se provádí jednak sepnutím panelů ocelovými táhly nebo lany, nebo vyztužením speciálními tenkostěnnými lamelami, popř. ocelovou bandáží z příložných ocelových profilů.

 

Opravy používané u železobetonových panelů nejsou vhodné u izolačních parapetních panelů, zejména pro křemelinové vytvořené z relativně měkkého a porézního materiálu.

 

 

Křemelinové panely – izolační parapetní panely

Opravy se dříve prováděly tak, že spáry byly zaspárovány plastmaltou a překryty hliníkovou lepící páskou: Tato úprava nesplnila svůj účel a neodstranila příčinu vady, tj. nespojila dvě oddělené části prasklého křemelinového panelu.

 

Taktéž se používá dodatečné vyztužení panelů pomocí výztužných prvků, Jeho podstata spočívá v tom, že napříč přes poruchu v panelu vytvoří spona vložená do drážky a spoj se zalije maltovou směsí. Nevýhoda tohoto vyztužení spočívá v tom, že po překlenutí poruchy sponami mají obě části panelu ještě určitou možnost omezeného pohybu ve vertikálním a horizontálním směru. Dochází tak k dalšímu drcení a otlačování spodních rohů sousedních panelů, ke zvětšování namáhání spony a není zcela zabráněno „vyboulení“ panelu ve střední části.

 

Na základě výše uvedených technických řešení a jejich nedostatků bylo úkolem naší společnosti nalézt takové dodatečné vyztužení staticky porušených izolačních parapetních panelů, které by odstranilo výše uvedené nedostatky a bylo aplikovatelné např. i na křemelinové parapetní panely.

Řešení, dostatečné vyztužení statických poruch parapetních panelů, bylo nalezeno a je uváděno na trh pod označením PANELfix.

Bližší informace o způsobu zajištění statických poruch parapetních panelů naleznete v sekci PANELfix.