Napojení oken na obvodovou konstrukci - systém 3D

 

Připojení otvorové výplně ke stavební konstrukci

Spára mezi otvorovou výplní (okno, dveře) a stavební konstrukcí (zdivo, panel) se nazývá připojovací spára. Správné provedení připojovací spáry má vliv na:

 

  • zamezení vniku dešťové vody do spáry (vodotěsnost)
  • umožnění dilatace mezi otvorovou výplní a stavební konstrukcí (přenos vnitřních sil a pohybu v konstrukci)
  • odstranění tepelného mostu (tepelná izolace)
  • odstranění kondenzace vodních par a následného vzniku plísní (parotěsnost) resp. dosažení požadované povrchové teploty na vnitřním povrchu
  • zvýšení zvukové izolace resp. snížení hladiny intenzity zvuku (zvuková izolace)

 

Pro dosažení kvalitního napojení otvorové výplně na stavební konstrukci byla vyvinuta systémová řešení označovaná jako 3D systém. Tyto systémy splňují požadavky, které požaduje norma ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky a dále a technická normalizační informace TNI 746077 Okna a vnější dveře – požadavky na zabudování.

 

Výše uvedené dokumenty rozdělují připojovací spáru na tři základní zóny:

  • vnější uzávěr spáry
  • tepelně izolační výplň připojovací spáry
  • vnitřní uzávěr připojovací spáry

 

Vnější uzávěr spáry tvoří ochranu proti zatékání dešťové vody resp. proti hnanému dešti. Zároveň musí umožnit prostup (odvětrání) vodních par do venkovního prostředí. Zde se používají materiály s malým difuzním odporem, které zajistí propustnost vodních par a zároveň zamezí vniku dešťové vody z venkovního prostředí.

 

Tepelně izolační výplň připojovací spáry tvoří nejčastěji PUR (polyuretanová) pěna. PUR pěna vyplní prostor mezi otvorovou výplní a stavební konstrukcí. Odstraní tím tepelný most a zlepší povrchovou teplotu připojovací spáry na vnitřním povrchu.

 

Vnitřní uzávěr spáry vytváří parotěsnou ochranu a brání tím proniku vodních par do tepelné izolace připojovací spáry. Zároveň tato parotěsná ochrana významně snižuje hladinu intenzity zvuku pronikajícího z venkovního prostředí.

 

 

Podrobnosti k problematice připojovací spáry jsou uvedeny v přílohách níže.

 

    

 

 

Montážní postup:

 

1_1024     2_1024

3_1024      4_1024

5_1024      6_1024

7_1024      8_1024

9_1024      10_1024

11_1024      12_1024

13_1024      14_1024

15_1024      16_1024

17_1024