IROP

Integrovaný regionální operační program - IROP         

 

VÝZVA Č. 16 ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH

Operační program: Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Investiční priorita: Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření
s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách,
mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení

Oprávnění žadatelé: 
Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících. Bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení, která obsahuje čtyři nebo více bytů a ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomu účelu určena.
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 18. 12. 2015
Zahájení příjmu žádostí o podporu:    18. 12. 2015
Ukončení příjmu žádostí o podporu:   30. 11. 2016

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 7. prosince 2015 16. výzvu k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.5 - Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení.
Výzva nazvaná „Energetické úspory v bytových domech“ je poskytována pro bytové domy na území ČR s výjimkou hl. m. Prahy. (V Praze bude poskytovat podporu pro obdobná opatření program Nová zelená úsporám.) Bytovým domem se rozumí dům se 4 a více byty, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na bydlení a je k tomuto účelu určena.   Podporována je řada aktivit, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost. Například se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie. Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek s výjimkou fyzických osob nepodnikajících.
Alokace této výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 1,35 mld. Kč, podíl státního rozpočtu bude maximálně 3,150 mld. Kč.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 90 milionů Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů činí 300 000 Kč.
Příjem žádostí o podporu bude zahájen od 18. prosince 2015 do a ukončen 30. listopadu 2016. Realizace podpořených projektů musí být ukončena nejpozději do 30. září 2018.

irop_400
více informací / zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj 

 

Více informací lze též nalézt na stránkách Strukturálních fondů.